Regulamin | MADE Restaurant

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.Definicje

1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

– Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

– Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA.

– Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maderestaurant.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

– Towar – produkty prezentowane na stronie www;

– Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

– Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

– Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.maderestaurant.pl.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Strona sklepu, działająca pod adresem www.maderestaurant.pl, prowadzona jest przez MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA, Pl. Inwalidów 10, 01-552, Warszawa, NIP: 5252737671.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: – 6.Komputer z procesorem porównywalnym z Intel Pentium III 500 MHZ lub nowszym – łącze internetowe – 128 kbs lub szybsze – przeglądarka internetowa: zalecamy Mozilla Firefox (platforma poprawnie pracuje z programem MS Internet Expoler ver. 6 lub nowszej, Google Chrome 2, Opera 10, Safari 4)
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maderestaurant.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna i nieodpłatna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie Sklepu.

3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który dokonał rejestracji i założył w Sklepie internetowym konto Użytkownika ma możliwość po zalogowaniu do konta:

– dostępu do wszystkich dokonanych zamówień;

– samodzielnej edycji swoich danych dotyczących rejestracji Użytkownika w panelu „Edycja danych”;

– samodzielnego wprowadzenia i edycji danych dotyczących dokumentów księgowych w panelu „Dane do faktury”

– samodzielnej zmiany swojego hasła dostępu do Sklepu internetowego;

– sprawdzenia statusu swojego zamówienia;

– usunięcia swojego konta.

Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji Klienta wymaga wprowadzenia danych Użytkownika  lub adresu e-mail – a oraz hasła dostępu następnie potwierdzenia wprowadzonych.

 1. Klient dokonując rejestracji zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

W przypadku dokonania rejestracji, Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w osobom trzecim.

 

 1. MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA.

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.madrepiekneigotuja.com/sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V.Dostawa

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej

– Firmy kurierskiej

 

3.Koszty dostawy wynoszą 0 zł.

4.Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez klienta w przypadku opcji pobrania, lub po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku przedpłaty.

5.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wwwmaderestaurant.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI.Ceny i metody płatności

1.Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (chyba, że sprzedaż podlega zwolnieniu), cła oraz wszelkie inne składniki.

2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem

– za pobraniem

– płatnością w systemie PayU

– płatnością w systemie PayPal

3. Przy zakupie biletów można posłużyć się uzyskanym kodem rabatowym obniżającym cenę produktu. Kody rabatowe nie sumują się, tzn. do jednego zamówienia można wykorzystać jeden kod rabatowy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.Informujemy że zgodnie z „Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)” każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres siedziby w Warszawie 01-552 Pl.Inwalidów 10  MADE SP. Z O.O. oraz  MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA nie jest producentem Towarów. MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

5.MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby.

8.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

IX.Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Sklepu internetowego, czy to na potrzeby realizacji zamówienia czy rejestracji Klienta są przetwarzane przez MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), oraz przepisów prawa polskiego rangi ustawowej i aktów wykonawczych do tych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, w tym także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.

MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA w celu rejestracji Klienta i założenia jego konta w Sklepie internetowym przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta Użytkownika, jeżeli Klient chce składać zamówienia poprzez założone konto Użytkownika. Na przetwarzanie tych danych Klient wyraża zgodę przed przystąpieniem do rejestracji Klienta.

 

2.W celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, NIP, telefon. Dane te są przetwarzane w celu realizacji przez MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA złożonego zamówienia i zawartej w jego konsekwencji umowy, a także realizacji ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych i gwarancyjnych, ale również w usprawiedliwionych celach MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego Towarów. Przetwarzanie tych danych osobowych nie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażenia zgody przez Użytkownika i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit b)  i f) RODO.  Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Towarów.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasady cofnięcia wyrażonej zgody oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  określone zostały w „Polityce prywatności”, zmieszczonej na stronie internetowej ……..

 

 1. Postanowienia końcowe

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MADE SP. Z O.O. oraz MADE PROGRESS KATARZYNA DERDZIŃSKA.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.